NEWS & EVENT

Russell Hobbs Brand Launching

01 - 12 - 2557

เปิดตัวแบรนด์ รัสเซลล์ ฮอบส์ เครื่องครัวไฟฟ้าจากประเทศอังกฤษ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เซ็นทรัล บางนา ณ ลานอีเวนท์ ฮอลล์

บรรยากาศภายในงาน :