APPLICATION FORM

*** ใบสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ***
วันที่กรอก : 16 - 08 - 2565

1.ข้อมูลส่วนตัว

รูปถ่าย : ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 MB .jpg .png .gif .pdf

เพศ : สถานะ : สถานะ :

ที่พักอาศัย :

สถานภาพครอบครัว :

สถานะภาพทางทหาร :

2.ข้อมูลการศึกษา (กรุณากรอกข้อมูลเรียงจากวุฒิการศึกษาสูงสุดก่อนตามลําดับ)

3.ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

4.ความสามารถด้านอื่นๆ(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 อย่าง)

เครื่องมือ และอุปกรณ์ :

โปรแกรม คอมพิวเตอร์ :

5.ประสบการณ์การทำงาน

6.บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของท่านและบริษัทฯ สามารถสอบถามได้

7.การปฏิบัติงาน

หากท่านดำรงอยู่ในตำแหน่งที่ต้องมีการค้ำประกัน :

หากท่านต้องปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนกันไป :

บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม :